• Môn sinh học lớp 9 là một môn khoa học tự nhiên giúp học sinh tìm hiểu và nghiên cứu về Di truyền và biến dị; Sinh vật và môi trường, đây là một nội dung mới và khó đối với học sinh, nội dung các bài thường dài về nội dung và trừu tượng về kiến ...